I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.printee.org, zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem i administratorem strony www.printee.org jest firma HoopLife Aleksander Mrozik
z siedzibą w Lublinie przy Al. Róż 4a , o numerze NIP: 712-281-5907, REGON: 060620196.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej firmy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania z portalu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty firmy Printee jest założenie konta na Portalu printee.org poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
2.2. Założenie konta na Portalu Printee.org oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.4. Printee.org może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Printee.org za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy Printee.org.
2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Printee.org podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
2.7. Klient Portalu Printee.org nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy Printee.org,
2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III.Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są gadżety reklamowe oraz materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.Printee.org , założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” aby przejść do kasy i sfinalizować zamówienie, Klient powinien kliknąć przycisk „twój koszyk” i upewnić się że dokonał właściwego wyboru produktu i odpowiednio dobrał nakład, rodzaj zadruku oraz inne formy wyboru dostępne przy każdym produkcie. Kolejno, po wciśnięciu przycisku „przejdź do kasy” należy wypełnićwszystkie pola informacyjne oraz wybrać metodę płatności, sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
3.4. Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki printe.org dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie printee.org (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”)
3.6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Printee Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
3.7. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.8. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
3.9. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
3.10. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Printee.org wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
3.11. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu przesłania do Printee.org plików graficznych.
3.12. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Firma Printee musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 34.99 zł brutto. Printee.org wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
3.13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne terminy realizacji będą określone za pomocą pracownika firmy Printee, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem info@printee.org.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych Paczkomaty 24/7.
4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiany indywidualnie każdemu klientowi, w zależności od daty zaakceptowania pliku graficznego oraz zaksięgowania płatności.
4.4. Klient ma obowiązek dokładnego sprawdzenia terminu dostawy przed złożeniem zamówienia. Printee.org dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. W wyjątkowych okolicznościach, Firma Printee dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Firmy względem Klienta.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b) korzystając z przelewu bankowego,
c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
d) za pomocą systemu płatniczego PayPal
5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
5.4. Firma Printee nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.5. Dokonując zakupów na Portalu Printee.org Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”.

VI. Materiały do druku

6.1. Firma Printee nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Printee.org ma prawo odmówić jego realizacji.
6.2. Firma Printee nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.3. Materiały, które Printee.org otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane do druku, a plik graficzny powinien mieć minimum 1mb zawartości.
6.4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Firma Printee bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
6.5. Printee.org nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.6. Printee.org nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie”. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony klikając link „reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce strony printee.org.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Firma Printee zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Firma Printee jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.7. Firma Printee dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Firmę Printee.
7.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Printee stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Firma Printee dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd naszej firmy.
7.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
7.11. Firma Printee ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Firma Printee może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt przesłania zwrotu ponosi Firma Printee.
7.12. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Printee.
7.13. Printee z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm. 7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
7.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego printee.org są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
7.16. Firma Printee ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Printee nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
7.17. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1.Firma Printee podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@printee.org.
8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
8.4. Jako nagrodę dla użytkownika który zgłosił błąd, firma Printee może przyznać rabat w wysokości do 10% na przyszłe zakupy w sklepie.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firma Printee a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Firmy Printee.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.